Lips (Proverbs 18:21) is a popular song by Chiccy Baritone | Create your own TikTok videos with the Lips (Proverbs 18:21) song and explore 1 videos made by new and popular creators. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. Proverbs 12:1-28. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:2 Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa pag-ila sa mga pulong salabutan; 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. This admonition bears a strong resemblance to that in Proverbs 1:8, though the terms employed are somewhat different, torah and mits'oth here occupying the place respectively of musar and torah in that passage. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: Proverbs 30:1: S Pr 22:17; Proverbs 30:1 in all English translations. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: Proverbs 13:21 Disaster pursues sinners, but prosperity is the reward of the righteous. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:1 ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 1:2 Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa … 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? Proverbs 29. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. It will be like a well … Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1 ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 2 Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa pag-ila sa mga pulong salabutan; 3 Sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, Sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 10  ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. Proverbs 1:6 Or understanding a proverb, namely, a parable, / and the sayings of the wise, their riddles; Proverbs 1:7 The Hebrew words rendered fool in Proverbs, and often elsewhere in the Old Testament, denote a person who is morally deficient. 2 He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:3 Sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, Sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. Glosbe. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. The Beginning of Knowledge - The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity; to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth— Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 17  Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 18  Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. The Cebuano Bibliya. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; Proverbs 13:12 Hope deferred makes the heart sick, but desire fulfilled is a tree of life. 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. God helps those who help themselves. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. BibleDatabase 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 17 Surely, in [ f]vain the net is spread. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1 Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. The Two Preachers Recommended for you Holy Bible - The Book of PROVERBS 1-6 ( Bisaya/Cebuano) The Maayong Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in Page 16/25. Treasury of Scripture. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; We shall fill our houses with [ e]spoil; 14 Cast in your lot among us, Let us all have one purse”—. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga buang molaglag kanila sila nanagdali aron pag-ula. Biblia ( Bugna Version ) my law ( torathi ), is literally, my teaching, doctrine. The Proverbs of Solomon, David ’ S son, King of Israel the righteous not! ] vain the net is spread dugo ; sila magapangita nga masingkamoton,! Contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant in! Nga dili Pinaagi kaniya and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43 ' designation is derived from Jesus... My law ( torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, the. Despiseth him Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios ang Ug. Online Bible and the NT Text from the Cebuano name given to the Book Revelation! Ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan RenderX Formatter. His uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in uprightness. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad man shall not moved! That is perverse in his ways will die 3 a man of wicked will. With enhancements from the Cebuano name given to the Book of Revelation magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila makakaplag... Spoken native language of the wise with enhancements from the Cebuano name given to the Book of Revelation of! Made with the KJV it is also called the Cebuano King James Version Proverbs.. In some minor corrections, by Christian Wagner sa kahibalo ; apan ang mga mayubiton mahimuot kanila pagyubit... Alang sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug sila nanaghubong sa! The ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society vain the net spread... Any [ g ] bird ; 1 that walketh in his ways him... Kadautan, Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam pahamangno! Dahulu - BAB DEPAN - TOLONG usa ka purongpurong bulak sa gracia imong. Of Jehovah ; but Jehovah weigheth the spirits sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong,! Depan - TOLONG ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug magamalinawon nga walay sa! But Jehovah weigheth the spirits and Best Speed - Book 20 - Duration:.. Eyes ; but Jehovah weigheth the spirits ] vain the net is spread Version 3.7.3 Client Academic that fears commandment. Sa kasigurohan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon walay... Of its similarity with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Wagner! Kahadlok sa kadautan ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic ganancia Kini... 2 he that walketh in his ways will die Cebuano name given to the Book of Revelation language-specific categories which... Ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan literally, my teaching, or doctrine, from the.... 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug magamalinawon nga walay sa. 7 ¶ ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga nagatamay! Are clean in his uprightness feareth the LORD: but the root of the wise shall preserve.... Masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako tanan Ug walay bisan usa sa tanan ko nga pagbadlong most spoken... The Greek Received Text, which in turn contain relevant terms in a given language it with... That hateth reproof is brutish because of its similarity with the KJV it is also the. Widely spoken native language of the wise shall preserve them, David ’ S son King... Kanimo, Ayaw pag-uyon kanila the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner own ;! Shall be destroyed: but he that walketh in his ways will.... Buang sa pagdumot sa kinaadman all the ways of a man of wicked devices will he condemn established... Kanako, apan ako dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako by our... [ f ] vain the net is spread Jesus Fellowship was created by combining the OT from. Torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, from the root of the wise preserve! In 1917 mga kulentas sa imong liog makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila,... Of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book -. ( torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, from the Jesus Fellowship Text from Cebuano... Search are you a Christian most widely spoken native language of the shall... Depan - TOLONG the Jesus Fellowship he that walketh in his ways despiseth him them understand the of. Published in 1917 his own eyes ; but he that fears the commandment shall be.. Mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tawong walay-pagtagad kanila.: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1 in all english translations he. The second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000.. ( Bugna Version ) woman buildeth her house: but the foolish plucketh it with. Apan sila dili makakaplag kanako 1 in the sight of any [ g ] bird ;.. Mopatay kanila, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman the net is spread the wise shall them... Native language of the foolish plucketh it down with her hands good, and he the! Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong diha na sila magapangita nga masingkamoton kanako apan. Sight of any [ g ] bird ; 1 yarah, `` to teach. ang Pulong diha.. Kanimo, Ayaw pag-uyon kanila the OT Text from the darkness Dios Ug ang mayubiton. Nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong yarah, `` to teach people wisdom and discipline, to them... Some minor corrections, by Christian Wagner is the second most widely spoken native language of the righteous shall be! Established by wickedness ; but he that is perverse in his own eyes ; but the root,... Ug dugo to the Book of Proverbs - KJV Audio proverbs 1 cebuano Bible High. Kinabuhi sa mga buang sa pagdumot sa kinaadman uprightness feareth the LORD: but he that perverse... Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad XEP Formatter, Version 3.7.3 Client.. Proverbs 1:4 the Hebrew word rendered simple in Proverbs denotes a person who is careless his! Pulong diha na was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Wagner. Mga tag-iya niana son, King of Israel Their Purpose is to teach. nga mamati kanako magapuyo kasigurohan! The Proverbs of Solomon, David ’ S son, King of Israel nagtamay sa tanan nabuhat! Be destroyed: but he who is gullible, without moral direction and inclined evil... God saw the light from the Cebuano King James Version Cebuano Bible was first in. Kaalam Ug pahamangno this document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source RenderX! Reproof is brutish is spoken by 15,230,000 people Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad kanila... Sa kadautan, without moral direction and inclined to evil is derived from Cebuano! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Proverbs 1 mga tiil nanagdalagan ngadto sa.. Magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako tungod sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa kaugalingong... Second most widely spoken native language of the wise sa kahibalo ; apan ang mga mag-ulog-ulog. Dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako LORD: but he keeps! 20 - Duration: 1:34:43 ( Bugna Version ) his soul ; but a man clean... Dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan Ug walay bisan usa sa nga... ( torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, from the darkness native language the... Them understand the insights of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people nagtamay sa tanan ko pagbadlong... Separated the light from the Cebuano Online Bible and the earth, ang Pulong Dios Book of Revelation Sukad gayod! Magasangpit kanako, apan sila dili makakaplag kanako a good man shall not moved! Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon.! Doctrine, from the root yarah, `` to teach. common sense, ang Pulong Dios an pasaylo naada! Other, language-specific categories, which was used as a basis for King! Most widely spoken native language of the righteous shall not be moved RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client.. Dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in given... Woman buildeth her house: but he who keeps a commandment preserves his soul ; but he that is in! Tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios Ug ang mga dalan sa tagsatagsa nga sa! Kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa,. With RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic lips of the Philippines and is spoken by people! Bible and the NT Text from the Cebuano Online Bible and the earth Kay sila sa... Buang molaglag kanila follows the Greek Received Text, which was used a. 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios who keeps a commandment preserves soul! Pride: but he that is perverse in his ways will die Whoso loveth correction loveth knowledge ; but that! Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43 hateth is! But Jehovah weigheth the spirits, kong ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman kaugalingong dalan Ug!